Pion Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych -
Główny Księgowy
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Iwona Wesołowska

dyr.ekonom@szpital-pluc.bydgoszcz.pl
Dział Finansowo - Księgowy

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012