Zakres świadczonych usług


ODDZIAŁ DIAGNOSTYCZNO-OBSERWACYJNY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Zakres świadczonych procedur medycznych:

Diagnostyka i terapia nienowotworowych chorób układu oddechowego z wyłączeniem chorób górnych dróg oddechowych.

Kompleksowa diagnostyka schorzeń nowotworowych klatki piersiowej wraz z przygotowaniem pacjenta do leczenia onkologicznego.

Uwaga:

Lekarzy pogotowia ratunkowego i lekarzy rodzinnych prosimy o kierowanie pacjentów w stanach nagłych z niezdiagnozowanymi dolegliwościami narządów klatki piersiowej- w pierwszej kolejności do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). W Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy nie funkcjonuje SOR ani placówka świątecznej i nocnej pomocy lekarskiej.ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ I NOWOTWORÓW

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów prowadzi kompleksowe leczenia i diagnostykę chorób śródmiąższowych, gruźlicy płuc, rozedmy pęcherzowej oraz urazów klatki piersiowej.

Wykonujemy wszystkie typy planowych operacji z zakresu tchawicy, oskrzeli, płuc, przełyku, przepony, guzów śródpiersia i ściany klatki piersiowej. Przez 24 godz. na dobę oddział przyjmuje i zaopatruje nagłe stany zagrożenia życia (urazy klatki piersiowej, ciała obce, odmy jamy opłucnej).

Wykonujemy operacje przy użyciu najnowszego sprzętu (staplery, technika video, laser). W oddziale wykonuje się rocznie ok. 450 dużych operacji i ok. 500 mniejszych zabiegów diagnostycznych (drenaże, biopsje węzłów chłonnych, biopsje transtorakalne).ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC, GRUŹLICY I SARKOIDOZY

Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności:

- zapalenia płuc i opłucnej,
- sarkoidozy i innych chorób ziarniniakowych,
- włóknienia śródmiąższowego płuc,
- zapalenia naczyń,
- zatorowości płucnej,
- nowotworów układu oddechowego,
- rzadkich chorób układu oddechowego.ODDZIAŁ KLINICZNY CHORÓB PŁUC, NOWOTWORÓW I GRUŹLICY

Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności:

- choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej,
- niewydolność oddechowa,
- pochp i inne obturacyjne choroby układu oddechowego,
- zapalenie płuc,
- zwłóknienie i pylica płuc,
- dychawica oskrzelowa (astma oskrzelowa),
- schorzenia opłucnej (wysiękowe zapalenie opłucnej, ropniaki opłucnej),
- średnie zabiegi klatki piersiowej (zabiegi małoinwazyjne klatki piersiowej),
- choroby ziarniakowe (sarkoidoza, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji),
- zator płucny (zatorowość płucna),
- rozstrzenie oskrzeli,
- odma opłucnowa,
- gruźlica płuc,
- choroby śródpiersia.ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I LECZENIA RAKA PŁUC

Oddział Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuc specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności nowotworów płuc:

- chemioterapia nowotworów płuc,
- leczenie chorób współistniejących z nowotworami płuc oraz leczenie powikłań chemioterapii:

  • gorączka neutropeniczna,
  • wtórna niedokrwistość, małopłytkowo,
  • niewydolność oddechowa,
  • POChP,
  • zapalenia płuc,
  • wysiękowe zapalenie opłucnej,
  • zatorowość płucna,
  • inne choroby układu oddechowego,
- ustalenie stopnia zaawansowania i oceny postępów leczenia chorób nowotworowych układu oddechowego.ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I NIEWYDOLNOŚCI ODDYCHANIA

Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania prowadzi diagnostykę i leczenie chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem:

- przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej (głównie leczenie zaostrzeń i prowadzenie intensywnej rehabilitacji),
- niewydolności oddychania (m.in. prowadzenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przez nos za pomocą respiratorów lub BiPAP-u),
- obturacyjnego bezdechu sennego.

Zajmuje się także:
- kwalifikacją do domowego leczenia tlenem (DLT),
- przydziałem koncentratora tlenu lub zestawu tlenu ciekłego i rozpoczęciem domowej tlenoterapii,
- kwalifikacją do domowego leczenia respiratorem (DLR),
- przydziałem respiratora i rozpoczęciem leczenia respiratorem.ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii specjalizuje się w leczeniu wentylacją zastępczą metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi.

Profil Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii skierowany jest na leczenie chorych w stanie zagrożenia życia tj.:

- z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu schorzeń płuc,
- we wstrząsie,
- z ciężkimi urazami klatki piersiowej i płuc, również po wypadkach komunikacyjnych,
- po resuscytacji.ODDZIAŁ LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu gruźlicy, w szczególności:

- gruźlicy wielolekoopornej, mykobakteriozy - leczenie długoterminowe,
- świeżo wykrytej gruźlicy płucnej i pozapłucnej wymagającej kontroli w I fazie leczenia oraz wymagającej przewlekłego leczenia nadzorowanego w warunkach szpitalnych.ODDZIAŁ REHABILITACJI

Oddział Rehabilitacji specjalizuje się w rehabilitacji ogólnoustrojowej dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu w przebiegu urazów, schorzeń zwyrodnieniowych stawów, choroby tkanki łącznej, po zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych, choroby Parkinsona.ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej specjalizuje się w rehabilitacji:

- neurologicznej:

  • wczesnej- bezpośrednio po udarach mózgu i rdzenia kręgowego, urazach czaszkowo-mózgowych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych,
  • przewlekłej- po wszelkich uszkodzeniach układu nerwowego (niedowłady kończyn górnych, dolnych, niedowłady połowicze).ODDZIAŁ REHABILITACJI ODDECHOWEJ

Oddział Rehabilitacji Oddechowej specjalizuje się w rehabilitacji oddechowej (jedyny w województwie kujawsko-pomorskim i województwach sąsiednich) dla pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, głównie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i astmą oskrzelowa, pacjentów w stanach po zabiegu operacyjnym klatki piersiowej i płuc, pacjentów w stanach po zapaleniu płuc i ropniaku opłucnej.WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Z PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI

Wojewódzka Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Poradniami Specjalistycznymi (Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Torakochirurgiczna, Poradnia Alergologiczna):

- świadczenia ambulatoryjne z zakresu gruźlicy i chorób płuc (Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc),
- świadczenia ambulatoryjne z zakresu alergologii (Poradnia Alergologiczna),
- świadczenia ambulatoryjne z zakresu chirurgii klatki piersiowej (Poradnia Torakochirurgiczna),
- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc i Poradnia Torakochirurgiczna realizują również świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc- diagnostyka onkologiczna oraz świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej- diagnostyka onkologiczna.CENTRUM PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBY PŁUC
(CENTRUM POCHP)

1. Pracownia Fizjopatologii Oddychania

W Pracowni Fizjopatologii Oddychania wykonuje się szeroki zakres badań czynnościowych układu oddechowego wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny.

Badania te umożliwią wczesną diagnostykę chorób płuc, monitorowanie ich leczenia, a także pozwolą ocenić stopień wydolności układu oddechowego zarówno do celów leczniczych jak i orzeczniczych.

Posiadany sprzęt:

- Zestaw do badań czynnościowych układu oddechowego,
- Spirometr z zestawem do prób prowokacyjnych.


Zakres wykonywanych badań:

- spirometrię klasyczną oraz z krzywą przepływ – objętość,
- pomiar czynnościowej pojemności zalegającej,
- badanie zdolności dyfuzyjnej,
- pletyzmografię całego ciała,
- podatność,
- wykonywanie prób rozkurczowych i prowokacyjnych.

2. Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem istnieje w Bydgoszczy od 1988 r. Opieką swoją obejmuje chorych z niewydolnością oddychania w przebiegu różnych przewlekłych chorób płuc wymagających tlenoterapii.

W ośrodku prowadzona jest:

- kwalifikacja chorych do przewlekłej domowej tlenoterapii przy użyciu koncentratora tlenu (KT) lub zestawu tlenu ciekłego w oparciu o jednolite kryteria ustalone przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz do domowego leczenia respiratorem (nieinwazyjna wentylacja),
- przydział i wypożyczenie koncentratora tlenu lub zestawu tlenu ciekłego i/lub respiratora,
- przygotowanie chorego do tlenoterapii domowej i/lub nieinwazyjnej wentylacji,
- nadzorowanie domowej tlenoterapii i/lub nieinwazyjnej wentylacji.

3. Domowe Leczenie Respiratorem

W ramach kompleksowego leczenia niewydolności oddechowej pacjent może zostać zakwalifikowany do domowego leczenia respiratorem. Kwalifikowany jest pacjent, który po leczeniu szpitalnym z powodu niewydolności oddechowej wymaga dalszej ciągłej lub okresowej wentylacji mechanicznej przy pomocy respiratora w domu.

W zakres opieki długoterminowej wchodzi:

1. Przeszkolenie rodziny lub opiekunów w zakresie zasad opieki nad chorym wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych, w tym obsługi sprzętu i udzielania pierwszej pomocy.
2. Kompleksowa opieka medyczna obejmująca min. regularne wizyty członków zespołu-personelu medycznego (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta) zgodnie z wymogami.
3. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenie stałego-całodobowego kontaktu telefonicznego z personelem medycznym.
4. Zapewnienie sprzętu medycznego takiego jak respirator, ssak, pulsoksymetr, koncentrator tlenu (w zależności od stanu pacjenta). Dostawa bezpośrednio do domu pacjenta.
5. Obsługa serwisowa sprzętu.

4. Diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego (OBS)

Diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) prowadzona jest w nowoczesnej Pracowni Zaburzeń Oddychania w czasie Snu wyposażonej w najnowocześniejszą aparaturę:

- Polisomnografię na dwa stanowiska (monitorująca w czasie snu: eeg, eog, emg, saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania) oraz
- Polymesam na dwa stanowiska do badań przesiewowych (monitorująca w czasie snu: saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania).

Badanie snu odbywa się podczas jednej nocy diagnostycznej, natomiast rozpoczęcie leczenie za pomocą wspomagania oddychania w czasie snu stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych za pomocą aparatu cPAP prowadzone jest w czasie 5-7 dniowego pobytu chorego w Oddziale.

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012